Hình Vui (4)


Ăn xin thời đại 3 KHÔNG (Không công việc, không thức ăn, không quần áo)

Thời trang mới

Luyện tập … mũi đụng tường

Loài thứ 4

Trời làm sao chịu nổi

Ai chụp ai

Còn gì bằng vừa công khai vừa sướng

Uống bia hay uống sữa đây

Xem tiếp

2 thoughts on “Hình Vui (4)

Đã đóng bình luận.