Hình Vui (10)


Hãy theo em

Thèm thế ai mà chịu nổi

Em gái đẹp hay em … đẹp

Tìm kiếm sự khác biệt

Không lời

Thiệt như gỉa, giả như thiệt.

Cái gì đây

Giả đó nhưng y như thiệt.