7 thoughts on “18+ Hơi bị shock nha!

  1. Giờ giới trẻ xem film khiêu dâm nhiều quá nên nhiễm mất rồi ! Tội nghiêp lũ trẻ ! Đồng ý là thể hiện nhưng phải có giới hạn của nó thôi ! Đừng để đến lú hối hận lại không kịp nữa !

  2. không hiểu nổi những chuẩn mực văn hóa của thế giới hiện đại nữa. Người ta cho nó đi đâu về đâuđây. XXX là một phần trong cuộc sống của con người, nhưng đừng có phơi bày nó như là không có gì là riêng tư chứ.

Đã đóng bình luận.