9 thoughts on “Chơi tới bến luôn!

  1. Đúng là bọ cave. Ăn no rực mỡ, không có giáo dục. Đua đòi tây ko ra tây mà ta cũng không ra ta. Vô phúc mới lấy phải bọn cave này, con trai thằng nào nhìn chả thích, lấy về rồi ngồi mà khóc

  2. Đúng là bọ cave. Ăn no rực mỡ, không có giáo dục. Đua đòi tây ko ra tây mà ta cũng không ra ta. Vô phúc mới lấy phải bọn cave này, con trai thằng nào nhìn chả thích, lấy vef rồi ngồi mà khóc

Đã đóng bình luận.