10 thoughts on “Thủ dâm nơi cộng cộng tại Hà nội!

  1. Thằng bệnh hoạn này phải xử lý hình sự về tội vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục hoắc nhốt vào trại tâm thần trị bệnh bắt buộc.

Đã đóng bình luận.